خیز ۲۵ میلیونی این خودرو داخلی / خرید دنا چقدر آب میخورد؟