دستورالعمل جدید برای حفاظت از داده های مردم ابلاغ شد