جزییات سرقت فرش های کاخ سعد آباد / رسیدگی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت