رئیس سازمان انرژی اتمی: آمریکا یکبار از ایران آب سنگین خریده است