اسلامی: سند راهبردی ۲۰ ساله برای سازمان انرژی اتمی تنظیم شده است