عملیات ضد تروریستی ایران با رعایت کامل تعهدات بین‌المللی انجام شد