عملیات ایران با رعایت تعهدات بین‌المللی انجام گرفت