آمریکا شرکت‌های حمل‌ونقل را وادار به تعلیق عبور از دریای سرخ می‌کند