غول کشتیرانی ژاپن تردد از دریای سرخ را به حالت تعلیق درآورد