اشک نوجوانی که موفق به دیدار رهبر در حسینیه امام خمینی نشد