لطیفی: بهره وری در سالهای اخیر در کشور بهبود پیدا کرده است