جزئیات کشف یک محموله سلاح جنگی؛ سلاح ها چگونه به مقصد نرسیدند؟ | ۲ نفر دستگیر شدند