قالیباف: به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم شاهد تحولات مثبت باشند