دریادار ایرانی: دوران «بزن و در رو» در دزدیدن کشتی‌ تمام شده است