دزدان حرفه ای در یزد فقط مغازه های دارای شیشه سکوریت را سرقت می کردند