قالیباف: به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم شاهد و شریک تغییرات و تحولات مثبت در جامعه باشند