امکان اعطای مدرک معادل دکتری به خادمان قرآن بررسی شد