خبر مهم برای کارگران؛ حداقل حقوق کارگران چقدر می شود؟