سندرز: فاجعه انسانی غزه از وقایع درسدن آلمان هم بدتر است