گام سوم قانون چک/تعیین 15 رده اعتباری برای صادرکنندگان چک