سرقت وحشت آور جلوی بیمارستان کوه چنار در روز روشن / پلیس وارد عمل شد