سود سهامداران واریز شد؛ هزار و 740 میلیارد تومان از طریق سجام