مدارس به هیچ وجه نباید تعطیل شود؛ اشتباه بزرگی شد که مدرسه ها را تعطیل کردند