باور می‌کنید این وسیله پزشکی، طول عمر را افزایش دهد؟