بلایی که نوشیدن مایعات بین غذا خوردن به سرتان می آورد