حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ / دستمزدها نباید زیر این رقم باشد