مواظب باشید به قلب شکسته دچار نشوید ! این سندرم به اندازه حمله قلبی کشنده است