قرارداد های چند میلیاردی برای تولید نفت / بخشی از کسری بودجه جبران شد