۲۸۵ مدرسه در اصفهان تحت تاثیر فرونشست زمین قرار گرفته‌اند