وزارت انرژی آمریکا: ایران رکورددار افزایش تولید نفت در اوپک شد