تاکید مقامات طالبان و ترکمنستان به گسترش روابط تجاری