حذف فلرسوزی و گاز گوگرد از صنایع پتروشیمی جنوب کشور ضروری است