تقدیر وزیر از نماز خواندن دانش‌آموز در گوشه حیاط مدرسه