دولت بیش از ۱۶۸۰ پلاک ثبتی مازاد دارد / راه اندازی سامانه مدد برای سرعت بخشی به مولد سازی