صدور ۲ حکم جدید از سوی وزیر دفاع | انتصاب سردار فرحی و سردار قریشی در جایگاه جدید