عرضه کافی گوشت قرمز در بازار/ دام زنده خریدار ندارد