مجموعه شعر شفیعی کدکنی که پیش‌تر خبرساز شده بود، مجوز گرفت