راه‌اندازی کارگاه‌های تولید مهارت در 17 مدرسه کشور