وزیر بهداشت طالبان : به همکاری با ایران نیاز داریم | شاهد پیشرفت های ایران بودیم