گزارش| رقابت 38 نفر برای هر کرسی نمایندگی مجلس دوازدهم