هشدار الجزایر درباره عواقب فاجعه بار حمله آمریکا به یمن