مبلغ حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟ | پایه حقوق این افراد ۲۰ میلیونی شد!