قیمت نمایندگی این خودرو قدرتمند از بازار هم فراتر رفت