در صورت گشوده شدن جبهه مصر و اردن تار و مار خواهیم شد