تقابل قهرمان سابق با تیم سرمربی پیشین سپاهان و رویارویی رقبای سنتی ایران