یمن؛ صحنه‌گردان مقاومت/وضعیت قرمز دریای سرخ/یمن: تمام منافع آمریکا و انگلیس در زمین و آسمان و دریا هدف مشروع ما است/پیشخوان