احمد وحیدی: به اصلاح طلبان گفتم فعلا ثبت نام کنید، بعدا کنار بکشید