وزیر کشور: به اصلاح طلبان گفتم فعلا ثبت نام کنید، بعدا کنار بکشید /حزبی که موضع منفی و خنثی بگیرد، خود به خود کنار می رود