توصیه ویژه پیشکسوتان پرسپولیس به درویش؛ این مربی را برگردانید