پاریس:کشتی‌های دارای منافع فرانسوی در دریای سرخ را اسکورت می‌کنیم